Trajnimet

Sport

Menaxhimi i ambienteve sportive; Asistimi në fushë; Shpërndarja dhe menaxhimi i i pajisjeve sportive; Krijimi i agjendave të trajnimeve; Komunikimi direkt me trajnerët dhe atletët, etj.

Mjekësi

Përfshirja në të gjitha aksionet mjekësore në fushë dhe gjatë ndeshjeve; Menaxhimi i ekipit të ndihmës së parë; Asistimi në planifikimin e menaxhimit mjekësorë; Menaxhimi i klinikës mjekësore të ngjarjeve sportive; Komunikimi i drejtpërdrejtë me spitalet në Prishtinë, etj. 

MEDIA DHE PR

Përgatitja e buletineve informative ditore/ javore dhe mujore; Menaxhimi i rrjeteve sociale; Komunikimi me mediat dhe transmetuesit vendorë dhe ndërkombëtarë; Përgatitja e shërbimeve mediatike; Përgatitja e qendrës së mediave; Përgatitja e rregullativave mediatike për gazetarët vizitorë; Ofrimi i përkthimeve shqip – anglisht dhe anasjelltas; Krijimi dhe organizimi i aktiviteteve të tjera promovuese, etj.

MARKETING

Përpilimi dhe përgatitja e Planit dhe Strategjisë së marketingut; Asistimi i Komitetit Organizativ në menaxhimin e sponsorëve dhe partnerëve; Bashkëpunimi i drejtpërdrejtë me sponsorët dhe partnerët gjatë gjithë eventit, etj.

TRANSPORT

Planifikimi dhe menaxhimi i transportit gjatë gjithë eventit; Asistimi në operimet ditore të
transportit, etj.

AKOMODIM DHE MIKPRITJE

Planifikimi i akomodimit dhe mikpritjes me katering për eventet gjatë ngjarjeve sportive; Asistimi ditor në akomodim dhe planifikimet e kateringut, etj.

ICT

Planifikimi i tërësishëm i ICT-së për eventin; Menaxhimi i aseteve të ICT-së; Menaxhimi i rrjetit; Menaxhimi i rezultateve; Menaxhimi teknik dhe teknologjik i fushave sportive, etj.

KOORDINIM I PËRGJITHSHËM

Asistimi i Komitetit Organizues në menaxhimin e përgjithshëm të eventit; Koordinimi i të gjitha departamenteve operuese; Përfshirja në vendimmarrje, etj.

0
Kandidatë

Sport

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit
0
Kandidatë

Mjekësi

Fakulteti i Mjekësisë
0
Kandidatë

Media dhe PR

Fakulteti i Filologjisë
0
Kandidatë

Marketing

Fakulteti Ekonomik
0
Kandidatë

Transport

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (Programi: Komunikacion dhe Transport)
0
Kandidatë

Akomodim, mikpritje dhe katering

Fakulteti Ekonomik
0
Kandidatë

ICT

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
0
Kandidatë

Koordinim i përgjithshëm

Fakulteti Filologjisë/ FakultetiJuridik/ Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
Log in